Algemene voorwaarden


1. Het geheel van afspraken

Opdrachtnemer: Tjapko Visual Branding, eenmanszaak te Pijnacker, KvK-nummer 27366030;
Opdrachtgever: de particuliere of zakelijke contractpartij die een dienst of product afneemt bij opdrachtnemer;
Dienst: een opdracht op het gebied van film, video, audio, interview, tekst, marketing of andere communicatie;
Product: een aan een dienst gerelateerd product;
Schriftelijk(e): per brief, e-mail, fax, sms, whatsapp, social media of de website van opdrachtnemer;
Overmacht: een niet aan opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, stroom- of inter-netstoring, extreme file), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van opdrachtnemer kan worden gevergd.

2. Het geheel van afspraken

Opdrachtnemer verricht de dienst naar eigen inzicht, in de vorm van een inspanningsverplichting, maar zo zorgvuldig en deskundig mogelijk, en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van de opdrachtgever.
Opdrachtnemer mag naar eigen inzicht derden voor een dienst inschakelen. Opdrachtnemer staat daarbij in voor de minimaal gelijkwaardige kwaliteit van deze derde(n).
Opdrachtnemer brengt aan opdrachtgever een offerte uit. Opdrachtnemer kan niet worden gehouden aan te laat geaccepteerde offertes of aan kennelijke verschrijvingen in de offerte.
Opdrachtgever en opdrachtnemer komen de opdracht-specifieke aspecten apart overeen in een kernovereen-komst. Bijvoorbeeld: de prijs, de locatie, reistijd, reiskosten, inclusief of exclusief BTW, de deadline, het aantal correctie- of briefing-rondes, naamsvermelding, resoluties, het gebruik op social media en kosten van meerwerk.
Is meerwerk niet vooraf overeengekomen, dan rekent opdrachtnemer voor het meerwerk met een redelijk tarief, dat overeenkomt met de wel overeengekomen afspraken rondom de rest van de dienst of het product.
De offerte, de kernovereenkomst, nadere schriftelijke afspraken en deze algemene voorwaarden vormen één geheel. Bij strijdigheid geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak
Bij tijdelijke overmacht kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer de overeenkomst opzeggen of aanpassen.

3. Annuleren

Annuleren kan alleen schriftelijk.
Als opdrachtgever een geplande dienst van opdrachtnemer binnen twee werkdagen voor het overeengekomen start-tijdstip annuleert, of als opdrachtgever niet op de afgesproken plek en datum verschijnt, is opdrachtgever 100% van de overeengekomen hoofdsom aan opdrachtnemer verschuldigd.
Als opdrachtgever een geplande dienst van opdrachtnemer tussen de 2 en 5 werkdagen voor het overeengekomen starttijdstip annuleert, is opdrachtgever 50% van de overeengekomen hoofdsom aan opdrachtnemer verschuldigd.
Als opdrachtgever een overeengekomen en geplande dienst van opdrachtnemer eerder dan 5 werkdagen voor het overeengekomen starttijdstip annuleert, is opdrachtgever 25% van de overeengekomen hoofdsom aan opdrachtnemer verschuldigd.
Opdrachtnemer mag niet annuleren, maar zorgt voor gelijkwaardige vervanging. Als opdrachtnemer daarin niet slaagt, mag opdrachtgever een gelijkwaardige derde inhuren. Dat gebeurt op kosten van opdrachtnemer, met een maximum van 120% ten opzichte van het bedrag dat opdrachtgever en opdrachtnemer waren overeengekomen.

4. Auteurs- en gebruiksrechten

Opdrachtgever verkrijgt na algehele betaling het exclusieve gebruiksrecht van bij de dienst opgeleverde werken.
Het auteursrecht van bij de dienst gemaakte werken (en ongebruikt “stock”materiaal) berust bij opdrachtnemer.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het gebruiksrecht van opdrachtgever nadrukkelijk niet het recht om de opgeleverde werken (door) te verkopen, om opgeleverde werken via social media openbaar te maken of te verveelvoudigen, of om een werk los openbaar te maken, te verveelvoudigen of te bewerken, dat als onderdeel van een groter werk is opgeleverd door opdrachtnemer.
Als opdrachtnemer er achter komt dat opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met lid b. of lid c. van dit artikel of met afgesproken naamsvermelding, dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer een drievoudig tarief van de oorspronkelijke opdracht verschuldigd en daarnaast verplicht de schade te vergoeden die opdrachtnemer door deze schending heeft geleden.
Opdrachtgever zorgt ervoor dat het gebruik van werken van opdrachtnemer plaatsvindt op een manier die in overeenstemming is met de aard van de dienst en op een manier die de naam van opdrachtnemer niet bezoedelt.

5. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

Opdrachtnemer en opdrachtgever gaan uiterst vertrouwelijk met de wederzijds gekregen informatie om, tenzij de informatie al openbaar is of moet worden gemaakt.
Opdrachtgever geeft opdrachtnemer toestemming om voor reclamedoeleinden te refereren aan de opdrachtgever, onder de voorwaarde dat opdrachtnemer geen vertrouwelijke informatie openbaart.
Opdrachtgever geeft opdrachtnemer toestemming om ongebruikt (“stock”-)materiaal voor eigen doeleinden te gebruiken, tenzij daarmee portretrecht wordt geschonden of vertrouwelijke informatie wordt geopenbaard.
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor de portretrechten van gefilmde of gefotografeerde derden.
Opdrachtnemer gebruikt verkregen persoonsgegevens zo min mogelijke en alleen maar ter uitvoering van de overeenkomst. Het verdere privacybeleid van opdrachtnemer is gepubliceerd op www.tjapkomedia.nl.

6. Betaling

Opdrachtnemer mag bij particuliere opdrachtnemers een vooruitbetaling verlangen van maximaal 50%, en bij zakelijke opdrachtgevers van maximaal 100%.
Opdrachtgever betaalt de factuur van opdrachtnemer binnen 30 dagen na factuurdatum.
Bij latere betaling rekent opdrachtnemer 15% buitengerechtelijke incassokosten over het factuurbedrag, met een minimum van EUR 40,00. Wordt daarna niet betaald, dan brengt opdrachtnemer tevens kosten van juridische bijstand en proceskosten in rekening.

7. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht of voor gevolgschade.
Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor schade die direct het gevolg is van opzet, roekeloosheid of grove schuld van opdrachtnemer.
De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van de opdrachtnemer, dat volgens de polis niet voor rekening van de verzekeraar is. De totale aansprakelijkheid omvat echter in geen geval meer dan het bedrag dat opdrachtnemer voor de lopende opdracht van opdrachtgever voor de betreffende opdracht heeft (of zou gaan) ontvangen, met als maximumopdrachtperiode de periode van één jaar.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden en is door de opdrachtgever gevolmachtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen door en van derden te aanvaarden.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de content van het medium waarin opdrachtgever een werk van opdrachtnemer plaatst.

8. Klachten en toepasselijk recht

Opdrachtgever geeft een klacht zo snel mogelijk schriftelijk door aan opdrachtnemer die dan een redelijk termijn krijgt om de oorzaak van de klacht te onderzoeken, weg te nemen en/of te herstellen.
Bij een klacht die alleen over “smaak” gaat, is artikel 2 lid a van toepassing.
Het melden van een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
Op het geheel van afspraken is Nederlands recht van toepassing, tenzij de wet anders bepaalt.

Hier komt de tekst voor de algemene voorwaarden.